Nahajate se tukaj

Dokazila o usposobljenosti

Ker je naša strokovna usposobljenost bistvenega pomena za doseganje poslovne odličnosti in zagotavljanja kakovosti opravljenih storitev, redno skrbimo za izobraževanja tako znotraj, kot tudi zunaj podjetja.

Pavla Zadnikar Vencelj, vodja računovodskega servisa, je pridobila naslednje licence oziroma nazive:

 • preizkušena računovodkinja (številka 149, 16. maj 2006, izdano pri Slovenskem inštitutu za reviziijo)
 • preizkušena davčnica (številka 075, 23. februar 2007, izdano pri Slovenskem inštitutu za revizijo)
 • davčna svetovalka (številka 2-006/2011, 7. december 2001, izdano pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije, današnji Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije)
 • državna notranja revizorka (številka 317-DNR-MF, 19. oktober 2007, izdano pri RS Ministrstvo za finance)

Licence vzdržuje s tekočim izobraževanjem in občasnimi predavanji na Slovenskem inštitutu za revizijo ter drugih ustanovah ali v lastni režiji.

Smo zavarovani za poslovno odgovornost pri našem delu pri kar dveh zavarovalnicah.

Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

Vpis v navedeni katalog dokazuje, da Vencelj Preddvor d.o.o. izpolnjujemo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije, in sicer: 

 • da smo registrirani za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD); 
 • da smo člani Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
 • da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; 
 • da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
 • da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja; 
 • da
  • je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
  • je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
  • je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist;
 • ki ima
  • opravljen izpit po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  • pridobljeno potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
  • strokovni naziv preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
  • strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • (v nadaljevanju strokovni vodja). 
 • da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;
 • da strokovni vodja opravi e-seminar ZRS z e-testom o etiki poslovanja vsake dve leti in
 • da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami. 
Katalog certificiranih računovodskih servisov